Personopplysninger

I kontakt med Solør Bioenergi konsernet kan det forekomme at personopplysninger blir lagret. Med “personopplysninger” menes i samsvar med EU’s personvernforordning 2016/679 (jamfør ny norsk “Lov om behandling av personopplysninger” vedtatt 22.05.18) all slags informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person.

Innsamling av personopplysninger

www.solorbioenergi.com, www.solorbioenergi.se, www.solorbioenergi.no, www.rindi.se og www.rindipellets.se kan besøkes uten at personopplysninger samles inn. Besøkeren forblir anonym og kun informasjon av statistisk karakter, som hvilke sider som er blitt besøkt, tid for besøket og besøkets lengde samles inn ved behov. Såkalte «cookies» kan brukes for at funksjoner og tjenester skal fungere på optimalt vis.

Solør Bioenergi konsernet kan få tilgang til personopplysninger når noen leverer sine opplysninger til Solør Bioenergi konsernet via brev, e-post, kontaktformular, telefon, eller gjennom at Solør Bioenergi konsernet mottar opplysninger fra ulike offentlige register.

Normalt vil Solør Bioenergi konsernet og dets datterselskap samle inn og behandle personopplysninger for å kunne inngå og fullføre en avtale med en kunde.

Informasjon når opplysninger samles inn

Når personopplysninger leveres inn til Solør Bioenergi konsernet får den som leverer disse informasjon om:

– hvilke selskap i konsernet som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene
– for hvilket formål personopplysningene samles inn og behandles
– hva som kreves for at den som leverer inn personopplysninger skal kunne ivareta sine rettigheter

Formål

Solør Bioenergi konsernet, med datterselskaper, samler normalt bare inn og behandler personopplysninger for å kunne inngå og fullføre avtaler med de enkelte kunder, alternativt personopplysninger som berør representanter for næringsdrivende for på samme sett å kunne fullføre avtalen med den næringsdrivende som representanten representerer. Det vil si at personopplysninger behandles i samsvar med loven gjennom en avtale.

Ytterligere informasjon om til hvilket formål personopplysningene skal brukes finnes oppgitt når personopplysninger leveres, for eksempel i sammenheng med e-post formular eller i avtalevilkår.

Behandling av personopplysninger skjer også når det er nødvendig for å fullføre en rettslig forpliktelse som tilligger leverandøren.

Samtykke

Solør Bioenergi konsernet etterstrever  å samle inn og behandle personopplysninger med den berørtes samtykke. Et levert samtykke kan alltid tilbakekalles.

Markedsføring

Personopplysninger kan komme til å bli behandlet av Solør Bioenergi konsernet, eller dets datterselskap, for markedsføringsformål og for å gjennomføre markedsanalyser, opprette statistikk samt for å vurdere, utvikle, og informere om tjenester og produkter. Denne behandlingen er nødvendig for Solør Bioenergi konsernets berettigede interesse av å kunne utvikle, forbedre, og selge produkter og tjenester, samt beholde en god kundekontakt.

Overlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli overlevert til andre selskap innen Solør Bioenergi konsernet, eller til samarbeidspartnere, for eksempel for å kunne utføre de tjenester den berørte personen har etterspurt. Når en slik overlevering skjer, leverer Solør Bioenergi konsernet direktiv om hvordan den mottagende parten skal behandle personopplysningene samt om krav til hemmeligholdelse.

Personopplysninger leveres som regel ikke ut til selskap i land utenfor EU eller EØS. Om dette skulle skje utføres det først en kontroll av hvorvidt de juridiske forutsetningene er oppfylte.

Sikkerhet

Solør Bioenergi konsernet iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personopplysninger som behandles, slik at disse ikke går tapt, ødelegges, manipuleres, eller blir tilgjengelige for uautoriserte.

Den registrertes rett til tilgang

Den registrerte har i samsvar med Personvernforordningen rett til å få rede på om personopplysninger som berører han eller henne er under behandling. Om slike personopplysninger finnes hos Solør Bioenergi konsernet får berørte personer, etter forespørsel, informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvor disse har blitt hentet inn, for hvilket eller hvilke formål behandlingen skjer, og til hvem  personopplysninger har blitt utlevert.

Forespørsel om informasjon som berører behandling av personopplysninger skal oversendes skriftlig form per brev til det selskap innen Solør Bioenergi konsernet som er ansvarlig for personopplysningene, forespørselen skal være undertegnet av den som ber om å få utlevert  sine opplysninger.

Lagringstid

Registrerte personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig. Når personopplysninger ikke lenger behøves  blir de slettet. Dette gjelder for eksempel når et spørsmål har blitt besvart, eller når et avtaleforhold er oppløst, og partenes forpliktelser overfor hverandre er oppfylt. Personopplysninger kan i visse spesielle tilfeller bli lagret også etter dette, for eksempel for statistiske eller regnskapsmessige formål.

Den registrertes rett til rettelse eller sletting

Hver og en har rett til å be om rettelse, blokkering, eller sletting av egne personopplysninger som er feilaktige, eller som behandles i strid med gjeldende rett.