Slik fungerer fjernvarme

Solør Bioenergy Group er en ledende aktør innen fornybar energi basert på biomasse, som daglig forsyner over 245 000 sluttkunder med energi.
Vi finnes på 176 steder, fremfor alt i Sverige og Norge, der vi produserer fjernvarme, damp og elektrisitet til boliger, næringsbygg, offentlige virksomheter og industri.
Vår virksomhet omfatter også resirkulering og energigjenvinning av utrangert impregnert returtre samt produksjon og salg av biobrensler.
Gjennom å ta vare på skogens ressurser vil vi bane veg for et bærekraftig samfunn med reduserte utslipp av CO2.

Takket være at fjernvarmeanleggene benytter innsatsfaktorer (brensel) som ellers skulle gå tapt, er den med på å gjøre hele samfunnet energieffektivt og miljøvennlig. I produksjonen anvendes for eksempel gammelt utrangert trevirke, hogstavfall fra skogen og biprodukter fra treindustrien. Overskuddsvarme fra kraftvarmeverk og lokal industri benyttes også som input i fjernvarmesystemet.

I en fjernvarmesentral produseres det varmt vann som varmer opp hus og bygg i tettsteder og byer. Det varme vannet ”transporteres” i varmeisolerte rør frem til en varmeveksler i de aktuelle bygningene. Varmeveksleren er forbindelsespunktet mellom leverandør og kunde, varmen ledes herfra og videre inn på kundens radiatorer og sørger også for at det er varmt vann i springen. Fjernvarme blir mer og mer utbredt i Norge og om vi ser over grensen til Sverige er den den vanligste oppvarmingsformen, hvor mer enn halvparten av alle boliger og lokaler varmes opp med fjernvarme.

Fjernvarmeutbyggingen startet opp for å forbedre luftkvaliteten i byer og tettsteder. Bare gjennom å flytte all forbrenningen til ett sted, istedet for at hvert hus skulle ha sin egen vedovn, oljekjele eller tilsvarende, ble luftkvaliteten raskt bedre. Den som har innlagt fjernvarme behøver ikke lengre å være urolig for kalde vintre og mangel på varme.

Leveringssikkerheten er høy, og om det tekniske problemer i varmesentralen, kobles det automatisk inn et reserveanlegg.

fjärrvärme