Solör Bioenergy establish a new finance structure

Solör Bioenergy forms a new group finance structure for the entire company. The new group finance structure consists of a syndicate of 6 international banks to further strengthen the Group’s growth strategy. Solör Bioenergy Group announced today that it completed a refinancing for the entire Group. The new financing structure includes a Senior Facility as well as a Junior Facility. The new financing covers the entire Group and includes a substantial Capex Facility and a Revolving Credit. This will contribute to the Groups growth strategy going forward.

“With this new finance structure, we have secured access to liquidity for our operations and growth strategy within renewable district heating and biomass production in the Nordics”, says Martinus Brandal, Chairman & CEO of Solör Bioenergy. “With this kind of financial power, we will be able to further accelerate our growth strategy as well as strengthening our position as a leading provider of district heating”, adds Brandal.

“We operate in 77 municipalities in Sweden and 17 municipalities in Norway, and we deliver safe and clean energy to the highest ESG standards. We will continue our M&A strategy with small and mid-size acquisitions”, says Brandal.

For more information, contact:
Martinus Brandal
Chairman & CEO, Solör Bioenergy Group
+47 916 30 060

Florian Raitner
CFO, Solör Bioenergy Group
+41 786 79 8844

Stockholm, March 24, 2020

Solör Bioenergy
Group Solör Bioenergy Group provides essential energy services in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,800 customers and the equivalent of 156 500 users. The head office is located in Stockholm, Sweden. Read more about Solör Bioenergy Group at www.solorbioenergi.com.

Polhem Infra acquires equity stake in Solör Bioenergy Group

Solör Bioenergy Group attracts the Infrastructure investor Polhem Infra as a long-term equity partner to further strengthen its successful growth strategy within district heating and renewable bioenergy in Sweden and Norway.

Solör Bioenergy Group announced today that Polhem Infra, wholly owned by the Swedish State Pension Funds AP1, AP3 and AP4, has acquired 21.45% of the shares in Solör Bioenergy Group from existing shareholders. 10% of the shares are sold by the majority shareholder.

Read more ›

Solør Bioenergy Group – Change in the main shareholder’s ownership structure

The main shareholder of Solør Bioenergy Group (SBG) in Sweden, BE Bio Energy Group (BEG) in Switzerland, announced today its purchase of Socael AS shares in BEG.

BEG announced today its purchase of all Socael’s shares in BEG.

Socael has been an important financial investor in BEG during the last 10 years and has been instrumental for the successful development of the wood-based bio energy business in the Group.

Over the last 10 years SBG has developed its bio energy business from having one plant in Norway to having more than 140 bioenergy district heating plants mainly in Sweden and Norway.

We thank Socael for its contribution as a strategic investor in the early phase of developing the growth strategy of the Group, which has turned SBG into a leading renewable district heating bio energy company in the Nordic region.

The parties have agreed not to disclose any further details of this transaction. 13th of June 2019

For information please contact:
Martinus Brandal
Chairman & CEO, Solør Bioenergy Group
+47(0)91 63 00 60
martinus.brandal@solorbioenergi.com

Download the press release ›

Solør Bioenergy Group

Solør Bioenergy Group provides essential energy services primarily in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, local heat, industrial steam, electricity and various biomass products. Within the Group’s operations, there are 56 central district heating plants, 86 local district heating plants, 3 environmental terminals, 4 pellet plants and 1 briquette plant. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,800 customers and the equivalent of 156 500 users. The head office is located in Stockholm, Sweden.

Kallelse till extra bolagsstämma i Rindi Energi AB

Aktieägarna i Rindi Energi AB, org nr 556495-8758, kallas härmed till extra bolagsstämma, kl. 17.00 den 2 november 2018 på bolagets kontor, Norrlandsgatan 16 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 oktober 2018 samt skall ha gjort anmälan om deltagande till Annika Hederstedt hos bolaget senast den 29 oktober 2018, antingen per e-post till annika.hederstedt@rindi.se eller per telefon 0498-291550. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan skall även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 27 oktober 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget under adress Rindi Energi AB, Box 1192, 621 22 Visby.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av handlingar enligt 12 kap. 7 §, 20 kap. 12 §, 20 kap. 8 §, 20 kap 13 § och 20 kap 14 § aktiebolagslagen.
7. Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att ändra bolagsordningen för Rindi Energi AB.
8. Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom att dra in samtliga B-aktier i Rindi Energi AB samt förslag till beslut om fondemission i Rindi Energi AB, samt
9. Stämmans avslutande.

Punkt 7:        

Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att ändra bolagsordningen för Rindi Energi AB

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB, som är ägare till drygt 99 procent av aktierna och rösterna i Rindi Energi AB, föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning. Ändringen innebär att gränserna för antalet aktier justeras ned så att lägsta antalet aktier i bolaget är 1 000 000 och högsta antalet aktier är 4 000 000 aktier.

 

Punkt 8:

Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom att dra in samtliga B-aktier i Rindi Energi AB samt förslag till beslut om fondemission i Rindi Energi AB

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall minskas genom att samtliga 35 890 826 B-aktier dras in, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. Inlösenbeslutet, liksom beslutet om ändring av bolagsordning, är villkorat av att Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB, som är ägare till 35 876 845 B-aktier i bolaget, meddelar att bolaget önskar indragning av sina aktier utan vederlag. För resterande 13 981 B-aktier ska erläggas en inlösenlikvid om 10 kronor, varav 8 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Inlösenlikviden bedöms med god marginal motsvara det vederlag som hade erhållits vid ett tvångsinlösenförfarande. Minskningsbeloppet för aktier indragna utan vederlag uppgår till 71 753 690 kronor, som avsätts till fritt eget kapital. Minskningsbeloppet för inlösta aktier mot vederlag uppgår till 27 962 kronor. Utöver minskningsbeloppet, utskiftas ett belopp till aktieägarna om sammanlagt 111 848 kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i anspråk.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid för inlösenaktierna föreslår Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB den 16 november 2018, eller den senare dag styrelsen beslutar.

Betalning för de aktier som ska inlösas ska ske omedelbart efter avstämning.

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB föreslår vidare att bolagsstämman samtidigt beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 71 781 652 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital och inga nya aktier ska ges ut. Aktiekapitalet är därmed återställt.

Tillhandahållande av handlingar.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga två veckor före stämman på bolagets kontor: Norrlandsgatan 16 i Stockholm. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

 

_______________

 

Stockholm i oktober 2018

 

Styrelsen

 

 

Solør Bioenergi kjøper Pemco Energi

Solør Bioenergi vokser i Sverige og Norge gjennom oppkjøpet av Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.

– Vi har i lang tid fulgt med på utviklingen til Pemco Energi, og må si vi er imponert over den posisjonen selskapet har fått innen trebasert bioenergi i Norge og Sverige. Dessuten komplementerer Pemcos kundeportefølje Solørs forretningsmodell på fjernvarme, og dette vil føre til flere positive effekter for begge virksomhetene, sier konsernsjef i Solør Bioenergi, Martinus Brandal.

Solør Bioenergi er et ledende bioenergkonsern med virksomheter i hele verdikjeden fra innkjøp, produksjon, distribusjon og salg av energi i form av fjernvarme, industriell damp, elektrisitet og ulike biobrenselsprodukter. Oppkjøpet av Pemco Energi viser ifølge konsernsjefen Solørs strategiske ambisjon om kontinuerlig å skape vekst.

‐ Etterspørselen etter fornybar varme skal øke i årene som kommer, og med kjøpet av Pemco Energi styrker vi konkurransekraften vår i et marked vi har stor tro på, sier Brandal.

Pemco Energi drifter og leverer i dag varme til 82 anlegg i Norge og Sverige, og produserer biobasert brensel på to fabrikker i Säffle og Brumunddal.

‐ Pemco Energi har hatt en svært positiv utvikling de seneste årene, og vi er trygge på at Solør Bioenergi med sin kompetanse og erfaring fra fornybarmarkedet vil fortsette denne utviklingen i årene som kommer, sier Håkon Knappskog i Pemco AS.

Knappskog, som har ledet Pemco Energi siden 2012 spår at selskapet med nye eiere vil fortsette veksten.

‐ Selskapet står i dag fjellstøtt på grunn av de ansattes sterke kompetanse, vilje til å stå på og evne til å levere resultater. Det gjør meg trygg på at fremtiden ser lys ut for selskapet, sier Knappskog.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

For mer informasjon, kontakt:

Florian
 Raitner
CFO Solør Bioenergi
+41 (0)78 679 88 44
florian.raitner@solorbioenergi.com

Ben Holan
Head of Communications Pemco AS
+47 47 409 459
ben.holan@pemco.no

Om Solør Bioenergi
Konsernets virksomhet er produksjon av fjernvarme og prosessdamp, produksjon av biobrensel i form av flis, briketter og pellets, samt energigjenvinning av utrangert impregnert trevirke. Virksomheten er for tiden organisert i to hovedsegmenter, fjernvarme og biomasse. Konsernets virksomhet omfatter Sverige, Norge og Polen, og inkluderer 52 energianlegg, 3 miljøterminaler, 2 pelletsfabrikker og 1 brikettfabrikk. Årlig leveres ca. 2,1 TWh til konsernets mer enn 7.000 kunder. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Les mer om Solør Bioenergi‐konsernet på hjemmesiden: www.solorbioenergi.com

Om Pemco Energi
Pemco Energi er et av de raskest voksende selskapene innenfor fornybar energi i Skandinavia. Selskapet har 35 ansatte og omsetter for 165 millioner per år, samt eier trepelletsfabrikker med en samlet produksjonskapasitet på ca. 60 000 tonn/år som tilsvarer 290 GWh fornybar energi. I 2017 leverte selskapet ca. 145 GWh i 82 varmesentraler i Norge og Sverige. Pemco Energi har eksistert i ca. 30 år og er en del av Pemco‐konsernet som omsetter for ca. 2 milliarder per år.

Last ned PDF »

Solör Bioenergi Holding AB finalizes refinancing

Reference is made to Solör Bioenergi Holding AB’s (the “Company”) previous stock exchange
announcements regarding its refinancing. The Solør Bioenergy Group has today closed the
refinancing of its entire debt.

The Company has today repaid its NOK 650 million senior secured bond issue 2012/2017 with ISIN
NO 001 0662356 (the «NOK Bond») and its SEK 950 million senior secured bond issue 2014/2019 with
ISIN SE 000 5999687 (the «SEK Bond») in accordance with earlier announcements. The Company has
today also refinanced all bank debt in its Swedish and Norwegian wholly-owned subsidiaries.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy services
in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and
private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional
governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from
procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial
steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF