Veileder – Rent trevirke

Skogsvirke

Skogsvirke kan brukes som biobrensel direkte uten annen forbehandling enn flising, og de beste fraksjonene kan inngå i brikett og pelletsproduksjon.

Skogsvirke er for eksempel:

  • hogstavfall, gjerne kalt grot – greiner og topper
  • helstammer fra tynningsdrifter
  • virke fra ungskogspleie og avstandsregulering
  • lavere kvaliteter fra sluttavvirkning
  • stubber

Skal ikke inneholde

Sørg for at jord og stein og andre forurensinger ikke følger med til flisterminalen.

Behandling

Ferskt virke rankes opp og tørkes ved vei/terminal. Etter flising blir virket benyttet direkte i energisentraler. De reneste kvalitetene kan tørkes og foredles til briketter og pellets.

Biprodukter fra treindustrien

Bark

Bark utgjør ca 10% av tømmer­volumet og forbrukes i stor grad i treindustriens egne energisentraler. Bark har et relativt høyt askeinnhold.

Behandling

Bark benyttes som biobrensel direkte og ubehandlet. Tørking er ikke nødvendig.

Sagspon

På et ordinært sagbruk blir om lag 10% av tømmervolumet til sagspon med 35–55% fuktighet, avhengig av tømmerdiameter, ferskhetsgrad og produksjonsteknikk. Etter tørking er sagspon godt egnet som råstoff til brikett- og pelletsproduksjon.

Behandling

Tørkes kunstig. Presses.

Kutterflis

Kutterflis er spon fra høvling i høvlerier og trevarefabrikker. Fuktigheten ligger på 15–20% fra høvlerier og 8–15% fra trevare­fabrikker og limtrefabrikker. Kutterflis egner seg godt til brikett- og pelletsproduksjon.

Behandling

Kutterflis benyttes som biobrensel direkte og ubehandlet, eller presses til pellets og briketter. Tørking er ikke nødvendig ved fuktighet under 12%.

Kapp

Kapp er avskjær fra kvalitets­optimering i trelast- og trevareindustrien. Kapp kan flises opp til brensel i energisentraler. Fuktigheten er relativt lav, slik at det i de fleste tilfeller er riktig å blande inn annet biobrensel. Kapp kan også tørkes videre til råstoff for briketter og pellets.

Behandling

Kapp flises og benyttes som biobrensel uten tørking. Tørket, fliset og kvernet kapp presses til pellets og briketter.