Veileder – Impregnert trevirke

Impregnert returtre

Veileder for trevirke

Impregnert tre inneholder giftige stoffer som er skadelige for helse og miljø. Fraksjonen er en ressurs som kan energigjenvinnes i spesialanlegg. Den MÅ behandles som farlig avfall. De to vanligste impregneringstypene er kreosot- og CCA-impregnering (CCA – kobber, krom og arsen).

CCA

 • lys- og telefonstolper
 • gjerdestolper og gjerder
 • terrasser
 • brygger og kaier
 • kledning

Kreosot

 • jernbanesviller
 • lys- og telefonstolper

Behandling hos Solør Bioenergi

Impregnert returtre skal deklareres ihht bestemmelsene og behandles som farlig avfall. Leveransen blir visuelt kontrollert ved mottak, forsvarlig mellomlagret og deretter kvernet. Ferdig kvernet flis energigjenvinnes ved Solør Bioenergis hovedanlegg for farlig avfall på Kirkenær i Hedmark. Gjenvinningsgraden er over 80%. Asken transporteres til spesialdeponi, for tiden NOAH på Langøya.

Strenge krav til håndtering

Enhver som håndterer farlig avfall skal ha tillatelse til fra KLIF eller fylkesmannen. Dette ­omfatter innsamling, mottak, mellomlagring, behandling og ­annen disponering av farlig avfall.

CCA-impregnert

Dette er dagligtalens trykkimpregnert. Virket kjennetegnes som oftest ved en grønnaktig farge. Ved usikkerhet om type impregnering skal alle materialer behandles som CCA-impregnert trevirke.

Skal ikke inneholde

Fraksjonen skal ikke inneholde metallplater, bolter som er større enn 25–30 cm eller annet avfall.

Kreosotimpregnert

Fraksjonen omfatter virke som kun er impregnert med kreosot. En stor del av de kreosotbehandlede materialene er dobbeltimpregnert med både CCA og kreosot. Disse skal deklareres og behandles som CCA-impregnert trevirke.

Skal ikke inneholde

Fraksjonen skal ikke inneholde metallplater, bolter som er større enn 25–30 cm eller annet avfall.

Trykkimpregnering

Trykkimpregnering foregår med en trykk- og vakuum­prosess der virket blir tilsatt kjemiske stoffer som dreper bakterier og andre mikroorganismer. Det gir treet økt levetid, spesielt i fuktige miljøer. De vanligste impregnerings­stoffene er kobber, krom og arsen (CCA) og kreosot.

Blandet impregnert

CCA-impregnert og kreosot­impregnert trevirke bør leveres hver for seg. Når dette ikke er praktisk mulig, kan det leveres en blanding av CCA- og kreosotimpregnert treverk. Leveransen skal deklareres særskilt med vektanslag for hver av impregneringstypene.

Skal ikke inneholde

Fraksjonen skal ikke inneholde metallplater, ­bolter som er større enn 25–30 cm eller annet avfall.

Krom, arsen og kreosot

 • Krom, arsen og kreosot er kreftfremkallende for mennesker og kan være giftige for vannlevende organismer. Det siste gjelder også kobber.
 • Krom er i tillegg svært allergi­fremkallende.
 • Kreosotbehandlet treverk vil i varmt vær avgi gasser som kombinert med sollys kan gi utslett og hudirritasjon ved hudkontakt. Ren kreosot på hud kan gi forbrenning i sollys.
 • Når arsen brennes, dannes det arsenikk. Det blander seg med røykgassene og asken som blir meget giftig. Derfor må impregnert kapp og riveavfall bare brennes i godkjente spesialanlegg. All annen brenning kan gi store helse- og miljøskader.