Energigjenvinning av impregnert returtre

Solør Bioenergi fremstår som en ledende aktør innen mottak, mellomlagring og energigjenvinning av impregnert returtre. Impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall, og selskapet innehar en spesialtillatelse fra KLIF for en miljømessig og sikker håndtering av denne type avfallstrevirke. Selskapets hovedanlegg anlegg på Kirkenær i Hedmark omdanner årlig 25.000 – 30.000 tonn impregnert trevirke til ny miljøriktig energi.

Fra farlig avfall til miljøriktig energi

Krom, arsen og kreosot er kreftfremkallende og kan være giftige for vannlevende organismer. Krom er i tillegg svært allergifremkallende. Kreosotbehandlet treverk vil i varmt vær avgi gasser som kombinert med sollys kan gi utslett og hudirritasjon ved hudkontakt. Ren kreosot på hud kan gi forbrenning i sollys.

Når arsen brennes dannes arsenikk. Forbrenning av slike materialer medfører utslipp av arsenikk med røykgassene og det blir arsenikk i asken som ved dette blir meget giftig. Dette gjelder både kapp fra bygging og riveavfall. Forbrenning av impregnert trevirke utenfor et dertil egnet anlegg vil lett kunne skape store helse- og miljømessige skadevirkninger.

Alt impregnert trevirke må ved kassering kategoriseres som farlig avfall, og av den grunn levers og deklareres ved et godkjent mottak. Impregnert trevirke kan også leveres til en lokal gjenbrukstasjon eller via et privat gjenvinningsselskap. Solør Bioenergi har i dag avtaler om mottak av forurenset trevirke med de viktigste innsamlingsaktørene i Norge.