Solør Bioenergy Group – Change in the main shareholder’s ownership structure

The main shareholder of Solør Bioenergy Group (SBG) in Sweden, BE Bio Energy Group (BEG) in Switzerland, announced today its purchase of Socael AS shares in BEG.

BEG announced today its purchase of all Socael’s shares in BEG.

Socael has been an important financial investor in BEG during the last 10 years and has been instrumental for the successful development of the wood-based bio energy business in the Group.

Over the last 10 years SBG has developed its bio energy business from having one plant in Norway to having more than 140 bioenergy district heating plants mainly in Sweden and Norway.

We thank Socael for its contribution as a strategic investor in the early phase of developing the growth strategy of the Group, which has turned SBG into a leading renewable district heating bio energy company in the Nordic region.

The parties have agreed not to disclose any further details of this transaction. 13th of June 2019

For information please contact:
Martinus Brandal
Chairman & CEO, Solør Bioenergy Group
+47(0)91 63 00 60
martinus.brandal@solorbioenergi.com

Download the press release ›

Solør Bioenergy Group

Solør Bioenergy Group provides essential energy services primarily in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, local heat, industrial steam, electricity and various biomass products. Within the Group’s operations, there are 56 central district heating plants, 86 local district heating plants, 3 environmental terminals, 4 pellet plants and 1 briquette plant. The annual energy delivery amounts to approximately 2.5 TWh and the Group has approximately 8,800 customers and the equivalent of 156 500 users. The head office is located in Stockholm, Sweden.

Kallelse till extra bolagsstämma i Rindi Energi AB

Aktieägarna i Rindi Energi AB, org nr 556495-8758, kallas härmed till extra bolagsstämma, kl. 17.00 den 2 november 2018 på bolagets kontor, Norrlandsgatan 16 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 oktober 2018 samt skall ha gjort anmälan om deltagande till Annika Hederstedt hos bolaget senast den 29 oktober 2018, antingen per e-post till annika.hederstedt@rindi.se eller per telefon 0498-291550. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ombud eller ställföreträdare. Till anmälan skall även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 27 oktober 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget under adress Rindi Energi AB, Box 1192, 621 22 Visby.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två personer att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av handlingar enligt 12 kap. 7 §, 20 kap. 12 §, 20 kap. 8 §, 20 kap 13 § och 20 kap 14 § aktiebolagslagen.
7. Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att ändra bolagsordningen för Rindi Energi AB.
8. Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom att dra in samtliga B-aktier i Rindi Energi AB samt förslag till beslut om fondemission i Rindi Energi AB, samt
9. Stämmans avslutande.

Punkt 7:        

Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att ändra bolagsordningen för Rindi Energi AB

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB, som är ägare till drygt 99 procent av aktierna och rösterna i Rindi Energi AB, föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning. Ändringen innebär att gränserna för antalet aktier justeras ned så att lägsta antalet aktier i bolaget är 1 000 000 och högsta antalet aktier är 4 000 000 aktier.

 

Punkt 8:

Aktieägaren Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB:s förslag till beslut om att minska aktiekapitalet genom att dra in samtliga B-aktier i Rindi Energi AB samt förslag till beslut om fondemission i Rindi Energi AB

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital skall minskas genom att samtliga 35 890 826 B-aktier dras in, envar aktie med ett kvotvärde om 2 kronor. Inlösenbeslutet, liksom beslutet om ändring av bolagsordning, är villkorat av att Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB, som är ägare till 35 876 845 B-aktier i bolaget, meddelar att bolaget önskar indragning av sina aktier utan vederlag. För resterande 13 981 B-aktier ska erläggas en inlösenlikvid om 10 kronor, varav 8 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Inlösenlikviden bedöms med god marginal motsvara det vederlag som hade erhållits vid ett tvångsinlösenförfarande. Minskningsbeloppet för aktier indragna utan vederlag uppgår till 71 753 690 kronor, som avsätts till fritt eget kapital. Minskningsbeloppet för inlösta aktier mot vederlag uppgår till 27 962 kronor. Utöver minskningsbeloppet, utskiftas ett belopp till aktieägarna om sammanlagt 111 848 kronor, varvid fritt eget kapital skall tas i anspråk.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid för inlösenaktierna föreslår Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB den 16 november 2018, eller den senare dag styrelsen beslutar.

Betalning för de aktier som ska inlösas ska ske omedelbart efter avstämning.

Solör Bioenergi Biobränslen Holding AB föreslår vidare att bolagsstämman samtidigt beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 71 781 652 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital och inga nya aktier ska ges ut. Aktiekapitalet är därmed återställt.

Tillhandahållande av handlingar.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga två veckor före stämman på bolagets kontor: Norrlandsgatan 16 i Stockholm. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

 

_______________

 

Stockholm i oktober 2018

 

Styrelsen

 

 

Solør Bioenergi kjøper Pemco Energi

Solør Bioenergi vokser i Sverige og Norge gjennom oppkjøpet av Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.

– Vi har i lang tid fulgt med på utviklingen til Pemco Energi, og må si vi er imponert over den posisjonen selskapet har fått innen trebasert bioenergi i Norge og Sverige. Dessuten komplementerer Pemcos kundeportefølje Solørs forretningsmodell på fjernvarme, og dette vil føre til flere positive effekter for begge virksomhetene, sier konsernsjef i Solør Bioenergi, Martinus Brandal.

Solør Bioenergi er et ledende bioenergkonsern med virksomheter i hele verdikjeden fra innkjøp, produksjon, distribusjon og salg av energi i form av fjernvarme, industriell damp, elektrisitet og ulike biobrenselsprodukter. Oppkjøpet av Pemco Energi viser ifølge konsernsjefen Solørs strategiske ambisjon om kontinuerlig å skape vekst.

‐ Etterspørselen etter fornybar varme skal øke i årene som kommer, og med kjøpet av Pemco Energi styrker vi konkurransekraften vår i et marked vi har stor tro på, sier Brandal.

Pemco Energi drifter og leverer i dag varme til 82 anlegg i Norge og Sverige, og produserer biobasert brensel på to fabrikker i Säffle og Brumunddal.

‐ Pemco Energi har hatt en svært positiv utvikling de seneste årene, og vi er trygge på at Solør Bioenergi med sin kompetanse og erfaring fra fornybarmarkedet vil fortsette denne utviklingen i årene som kommer, sier Håkon Knappskog i Pemco AS.

Knappskog, som har ledet Pemco Energi siden 2012 spår at selskapet med nye eiere vil fortsette veksten.

‐ Selskapet står i dag fjellstøtt på grunn av de ansattes sterke kompetanse, vilje til å stå på og evne til å levere resultater. Det gjør meg trygg på at fremtiden ser lys ut for selskapet, sier Knappskog.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

For mer informasjon, kontakt:

Florian
 Raitner
CFO Solør Bioenergi
+41 (0)78 679 88 44
florian.raitner@solorbioenergi.com

Ben Holan
Head of Communications Pemco AS
+47 47 409 459
ben.holan@pemco.no

Om Solør Bioenergi
Konsernets virksomhet er produksjon av fjernvarme og prosessdamp, produksjon av biobrensel i form av flis, briketter og pellets, samt energigjenvinning av utrangert impregnert trevirke. Virksomheten er for tiden organisert i to hovedsegmenter, fjernvarme og biomasse. Konsernets virksomhet omfatter Sverige, Norge og Polen, og inkluderer 52 energianlegg, 3 miljøterminaler, 2 pelletsfabrikker og 1 brikettfabrikk. Årlig leveres ca. 2,1 TWh til konsernets mer enn 7.000 kunder. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Les mer om Solør Bioenergi‐konsernet på hjemmesiden: www.solorbioenergi.com

Om Pemco Energi
Pemco Energi er et av de raskest voksende selskapene innenfor fornybar energi i Skandinavia. Selskapet har 35 ansatte og omsetter for 165 millioner per år, samt eier trepelletsfabrikker med en samlet produksjonskapasitet på ca. 60 000 tonn/år som tilsvarer 290 GWh fornybar energi. I 2017 leverte selskapet ca. 145 GWh i 82 varmesentraler i Norge og Sverige. Pemco Energi har eksistert i ca. 30 år og er en del av Pemco‐konsernet som omsetter for ca. 2 milliarder per år.

Last ned PDF »

Solör Bioenergi Holding AB finalizes refinancing

Reference is made to Solör Bioenergi Holding AB’s (the “Company”) previous stock exchange
announcements regarding its refinancing. The Solør Bioenergy Group has today closed the
refinancing of its entire debt.

The Company has today repaid its NOK 650 million senior secured bond issue 2012/2017 with ISIN
NO 001 0662356 (the «NOK Bond») and its SEK 950 million senior secured bond issue 2014/2019 with
ISIN SE 000 5999687 (the «SEK Bond») in accordance with earlier announcements. The Company has
today also refinanced all bank debt in its Swedish and Norwegian wholly-owned subsidiaries.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy services
in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and
private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional
governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from
procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial
steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

NOK 650 million bond – ISIN NO 001 0662356 and the SEK 950 million bond – ISIN SE 0005999687

Reference is made to Solör Bioenergi Holding AB’s previous stock exchange announcements
regarding the Nordic Bioenergy Infrastructure AS transaction. Solør Bioenergi Holding AS has today
completed the acquisition of all outstanding shares in Nordic Bioenergy Infrastructure AS.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy services
in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and
private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional
governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from
procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial
steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email
daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

Solör Bioenergi Holding AB secures new financing and redemption of bonds

Reference is made to Solör Bioenergi Holding AB’s (the «Company») stock exchange announcements
regarding the offer to purchase Nordic Bioenergy Infrastructure AS (the «Acquisition»). As mentioned
in the stock exchange announcement dated 23 March 2017, the Acquisition is contingent upon
several conditions, including financing.

“Solör Bioenergi Holding AB has today signed an agreement for a senior secured bank financing with
a bank syndicate comprising European and Nordic banks as well as an agreement for junior financing
with an international finance institution. The Company is now well positioned to pursue its growth
strategy.” says Martinus Brandal, chairman and CEO.

The senior secured bank financing will be secured by the assets in the Company’s Swedish district
heating business. As a consequence of the new financing, the Company waives its financing condition
for the Acquisition.

The new financing provides the Company with sufficient financing to exercise the right of early
redemption of its NOK 650 million senior secured bond issue 2012/2017 with ISIN NO 001 0662356
(the «NOK Bond») and its SEK 950 million senior secured bond issue 2014/2019 with ISIN SE 000
5999687 (the «SEK Bond»), as resolved by a bondholders’ meeting for the NOK Bond held 30 March
2017 and through a written procedure for the SEK Bond that ended 4 April 2017. The Company will
exercise the right of early redemption of both the NOK Bond and the SEK Bond today, and
redemption is expected to take place on 26 April 2017.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy services
in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the public and
private sector including private households, municipalities, industrial customers and local/regional
governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in the entire value chain from
procurement, production and distribution to sale of energy in form of district heating, industrial
steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

Notice of Early Voluntary Redemption

Solör Bioenergi Holding AB (publ) (the “Company”) hereby gives notice to all holders of the
Company’s SEK 950,000,000 senior secured floating rate bonds due 2019 with ISIN SE0005999687
(the “Bonds”) of its exercise of the early voluntary redemption option in relation to the total
outstanding principal amount of the Bonds in accordance with condition 11.3 of the amended and
restated terms and conditions of the Bonds dated 6 April 2017 (the “Conditions”).
Terms defined in the Conditions shall have the same meaning when used herein, unless otherwise
defined.

The date on which the redemption will occur will be 26 April 2017 (the “Early Redemption Date”).
The total outstanding amount of the Bonds is SEK 950,000,000.
The Bonds will be redeemed at an amount equal to the sum of 100.00 per cent. of the Nominal
Amount plus accrued but unpaid interest, from, but excluding, the preceding Interest Payment Date
(10 March 2017) up to, and including, the Early Redemption Date (26 April 2017) (the “Call Option
Amount”).

The Call Option Amount will be disbursed on the Early Redemption Date to Holders registered as
owners of the Bonds with Euroclear Sweden AB on the Record Date which will be 19 April 2017.
The last trading date to have a transaction registered is 13 April 2017.
In conjunction with the early redemption, the Bonds will be delisted from the corporate bond list at
NASDAQ Stockholm.
This notice of early redemption is irrevocable and is governed by Swedish law.

About Solør Bioenergy Group
Solør Bioenergy Group comprises bioenergy companies which are providing essential energy
services in Sweden, Norway and Poland. The Group produces wood-based bioenergy for the
public and private sector including private households, municipalities, industrial customers
and local/regional governments. As a leading bioenergy company, the Group is operating in
the entire value chain from procurement, production and distribution to sale of energy in form
of district heating, industrial steam, electricity and various biomass products.

Contact
Daniel Jilkén, CLO
Phone +41 76 761 27 90, email daniel.jilken@solorbioenergi.com

Download PDF

Solör Bioenergys bondholders meeting

Notice from bondholders’ meeting in Solör Bioenergi Holding AB’s NOK 650 million bond – ISIN NO 001 0662356.

Download PDF